• 3 dagen huren = 1 dag betalen
 • Ophalen of leveren op locatie

Algemene voorwaarden Two Brides

 

E-mail: info@twobrides.nl
Website: www.twobrides.nl

 

Definities

 1. Two Brides: Two Brides, gevestigd te Apeldoorn.
 2. Klant: degene met wie Two Brides een huur overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Two Brides en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Two Brides.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 Artikel 2 - Prijzen

 1. Alle prijzen die Two Brides hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Two Brides hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Two Brides te allen tijde wijzigen. 

Artikel 3 - Betalingen en betalingstermijn

 1. De decoratie kan direct via de website worden gereserveerd. Vermeld de gewenste datum in de opmerkingen. Als alle items beschikbaar zijn, ontvang je binnen één dag een bevestigingsmail met betalingsinformatie. De bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling.
 2. Two Brides behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 4 - Annulering

Bij annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, brengen wij u een bedrag in rekening, dat naar redelijkheid in overeenstemming is met de periode dat de goederen voor u gereserveerd zijn geweest, het aantal dagen tot de levering en de dag van annulering.

 1. Indien u vanaf ondertekening van de offerte tot 1 maand van te voren annuleert rekenen wij 40% van het totaal verschuldigde bedrag.
 2. Indien u vanaf ondertekening van de offerte tot 2 weken van te voren annuleert rekenen wij 50% van het totaal verschuldigde bedrag.
 3. Indien u vanaf ondertekening van de offerte tot 1 week van te voren annuleert rekenen wij 75% van het totaal verschuldigde bedrag.
 4. Indien u vanaf ondertekening van de offerte tot 48 uur van te voren annuleert rekenen wij 100% van het totaal verschuldigde bedrag.
 5. Decoraties die op speciaal verzoek zijn besteld en voor speciaal voor de bestelling zijn gemaakt, worden bij iedere annulering volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 5 - Huurprijzen en transport

 1. Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed, en gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken.
 2. Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode vanaf in ontvangst name van de zaken, ook tijdens het transport indien dit zijdens opdrachtgever verzorgd wordt, het risico en rekening van verlies of beschadiging van de zaken.
 3. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om een voorspoedig laden en lossen van zaken mogelijk te maken. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te laden en lossen en zo nodig op te (doen) slaan, waarmede aan de plicht van levering door opdrachtnemer is voldaan.
 4. De transportkosten voor het bezorgen en ophalen van de goederen zijn 35 Euro als starttarief plus 1,80 per km.
 5. Transport geschiedt tegen de door opdrachtnemer vastgestelde tarieven.
 6. Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald, tenzij partijen, om welke reden dan ook, andere afspraken hebben gemaakt. De laad/los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens.
 7. Als uitgangspunt voor laadtijd geldt maximaal 15 minuten; als uitgangspunt voor lostijd geldt eveneens maximaal 15 minuten.
 8. Indien zaken door opdrachtnemer worden bezorgd en/of gehaald verplicht opdrachtgever zich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij het ontbreken van deze hulp zullen meerkosten worden berekend waarbij als uitgangsbasis de gemaakte kosten aan zijde van opdrachtnemer gelden.
 9. Zaken dienen aan het eind van de huurperiode compleet, ordelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar opgesteld te staan om een spoedig laden en transport te bevorderen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer de uit dit gebrek voortvloeiende kosten in rekening zal brengen bij opdrachtgever. Een en ander is ter beoordeling aan opdrachtnemer.
 10. Genoemde prijzen zijn per stuk, exclusief BTW en in euro’s.

Artikel 6 - Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Two Brides te verrekenen met een vordering op Two Brides. 

Artikel 7 - Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Two Brides voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Two Brides heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Two Brides tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Two Brides tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 8 - Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Two Brides.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

Artikel 9 - Vrijwaring

De klant vrijwaart Two Brides tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Two Brides geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 10 - Klachten

 1. De klant dient een door Two Brides geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Two Brides daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 dag na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Two Brides in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Two Brides gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 11 - Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Two Brides.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Two Brides ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid Two Brides

 1. Two Brides is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Two Brides aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Two Brides is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Two Brides aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 13 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Two Brides vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14 - Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Two Brides toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Two Brides niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Two Brides in verzuim is. 
 3. Two Brides heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Two Brides kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 15 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Two Brides in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Two Brides kan worden toegerekend in een van de wil van Two Brides onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Two Brides kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Two Brides 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Two Brides er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Two Brides is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 16 - Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Artikel 17 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Two Brides is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Two Brides zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 18 - Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Two Brides. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 19 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Two Brides bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel undefined - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Two Brides is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 01 juni 2023.